Javne potrebe / Obavijesti za udruge

Pregledajte objave i obavijesti koje se odnose na rad i financiranje javnih potreba i udruga koje djeluju na području Općine Seget

Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Seget:

 • putem telefona na broj 021/ 880-037
 • putem faxa na broj 021/880-171
 • putem elektroničke pošte: opcina.seget@inet.hr
 • poštom na adresu Općine Seget, Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1, 21218 Seget Donji

Službenik za informiranje: Mr.sc. Ivo Sorić

Općina Seget ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10 i 77/11), koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 38/11.

Navedeni kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Službenik za informiranje

 1. Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
 2. Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje.

Službenik za informiranje:

 1. Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
 2. Unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 3. Osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.
 4. Tijelo javne vlasti dužno je o odluci o određivanju službenika za informiranje izvijestiti Povjerenika u roku od mjesec dana od donošenja odluke o određivanju službenika za informiranje.
 5. Povjerenik vodi Registar službenika za informiranje.

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje