Anđelka Sučić, dipl.iur.

Po ovlaštenju Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela

Kontakt telefon: 021 880 037  ⎜ e-mail: info@opcinaseget.hr

Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalno gospodarstvo
 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • zaštitu potrošača
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu i civilnu zaštitu
 • promet na svom području
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima

Ustroj Jedinstvenog upravnog odjela

U Općini Seget ustrojen je Jedinstveni upravni odjel sa unutarnjim ustrojstvenim jedinicama:

 • Odsjek za opće poslove uprave, općinskog načelnika i općinskog vijeća, sa pododsjecima
 • Pododsjek za računovodstvo
 • Pododsjek za pravne i komunalne poslove

sa sljedećim radnim mjestima:

 • Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
 • Voditelj odsjeka za opće poslove općinske uprave, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća
 • Voditelj pododsjeka za računovodstvo
 • Voditelj pododsjeka za pravne i komunalne poslove
 • Viši stručni suradnik za plansko-analitičke i knjigovodstvene poslove
 • Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove
 • Stručni suradnik za računovodstvo, porezne prihode i ostale naknade
 • Referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
 • Referent za prostorno uređenje i komunalni doprinos
 • Referent-komunalni redar
 • Referent – komunalni poljoprivredni redar
 • Referent za opće poslove, protokol i arhivu
 • Portir
 • Spremačica