Statut Općine Seget

Statut je temeljni opći akt općine, grada i županije. Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statut Općine Seget

Statutarna Odluka o dopuni Statuta Općine Seget

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Seget

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Seget (1)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Seget (2)

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Seget (3)

Poslovnik općinskog vijeća

Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Seget. Ako pojedino pitanje u radu vijeća nije utvrđeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Općinsko vijeće posebnim zaključkom …

Poslovnik

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Seget

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Seget (1)

Javnost rada

Sjednice Općinskog vijeća su javne, a prema odluci Općinskog vijeća mogu biti i zatvorene za javnost.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

  • javnim održavanjem sjednica,
  • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
  • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Seget.

Sjednice Općinskoga vijeća Općine Seget su javne i na njima može sudjelovati ograničen broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice: glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Za sudjelovanje na sjednici Općinskoga vijeća potrebno se prijaviti najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice osobno u Općinu Seget ili na mail adresu: info@opcinaseget.hr

 

Sastav Općinskog vijeća Općine Seget

Sastav Općinskog vijeća Općine Seget

Sjednice općinskog vijeća

Pregled sazvanih sjednica Općinskog vijeća Općine Seget sa njihovim dnevnim redovima.