Statut Općine Seget

Statut je temeljni opći akt općine, grada i županije. Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statut Općine Seget

Poslovnik općinskog vijeća

Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Seget. Ako pojedino pitanje u radu vijeća nije utvrđeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Općinsko vijeće posebnim zaključkom …

Poslovnik općinskog vijeća Općine Seget

Sjednice općinskog vijeća

Pregled sazvanih sjednica Općinskog vijeća Općine Seget sa njihovim dnevnim redovima.

Dnevni redovi općinskog vijeća

Dnevni redovi općinskog vijeća

Dnevni red općinskog vijeća

Zapisnici