Statut Općine Seget

Statut je temeljni opći akt općine, grada i županije. Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statut Općine Seget

Statutarna Odluka o dopuni Statuta Općine Seget

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Seget

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Seget (1)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Seget (2)

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Seget (3)

Poslovnik općinskog vijeća

Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Seget. Ako pojedino pitanje u radu vijeća nije utvrđeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Općinsko vijeće posebnim zaključkom …

Poslovnik

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Seget

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Seget (1)

 

Javnost rada

Sjednice Općinskog vijeća su javne, a prema odluci Općinskog vijeća mogu biti i zatvorene za javnost.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

  • javnim održavanjem sjednica,
  • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
  • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Seget.

 

Sastav Općinskog vijeća Općine Seget

Sastav Općinskog vijeća Općine Seget

Sjednice općinskog vijeća

Pregled sazvanih sjednica Općinskog vijeća Općine Seget sa njihovim dnevnim redovima.