Statut Općine Seget

Statut je temeljni opći akt općine, grada i županije. Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statut Općine Seget

Poslovnik općinskog vijeća

Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Seget. Ako pojedino pitanje u radu vijeća nije utvrđeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Općinsko vijeće posebnim zaključkom …

Poslovnik općinskog vijeća Općine Seget

Sjednice općinskog vijeća

Pregled sazvanih sjednica Općinskog vijeća Općine Seget sa njihovim dnevnim redovima.

Dnevni redovi općinskog vijeća

Dnevni red općinskog vijeća