Dokumentacija vezana za urbanistički plan uređenja “Proizvodne zone Polivera – dio Seget Gornji”

Dokumentacija vezana za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Centar Seget Donji-Stari Seget”

Dokumentacija vezana za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Uređenje obale – privezište Kuštalovac – Pećine”

Dokumentacija vezana za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Betanija – dio Seget Donji”