Prostorno planiranje

Za prostor bivše općine Trogir na snazi je Prostorni plan općine Trogir (Službeni glasnik općine Trogir, broj 4/89, 6/89, 8/90, 14/90 i 2/93)

Uspostavom Hrvatske države Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 10/97) prostor bivše općine Trogir podijeljen je najprije na tri a potom na četiri jedinice lokalne samouprave, Grad Trogir te Općine Seget, Marina i Okrug gornji.

Teritorijalno Općina Seget se prostire na područja katastarskih općina Seget, Ljubitovica, Prapatnica i Bristivica. Granica Općine Seget podudara se sa obodnim granicama katastarskih općina, zauzima prostor od 7908 ha na kojem živi 4.904 stanovnika, prema popisu iz 2001. godine, od kojih najveći broj u naseljima Seget Donji i Seget Vranjica.

Tijekom 1998. godine Općina Seget je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju( Narodne novine, broj 30/94) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj68/98) pristupila izradi Prostornog plana uređenja Općine Seget.

Za predmetni Plan Općina Seget provela je postupak javne rasprave sukladno Uredbi o javnoj raspravi i postupku donošenja prostornih planova (Narodne novine, broj 101/98) te utvrdila konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Seget na sjednici Poglavarstva održanoj 1. rujna 1999. godine. Tijekom rasprave u skladu sa člankom 5. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova obaviještene su sve jedinice lokalne samouprave na koje mogu utjecati predložena rješenja Prostornog plana. Tijekom procedure javne rasprave niti jedna jedinica lokalne samouprave sa kojom Općina Seget graniči nije dostavila svoje primjedbe ili prijedloge što je vidljivo iz Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

Da bi predmetni Plan mogao biti usvojen na Općinskom vijeću, a obzirom na činjenicu da Prostorni plan Županije još nije bio usvojen, bilo je potrebno prethodno usvojiti Izmjenu i dopunu prostornog plana općine Trogir, pa je iz tog razloga Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj 28.srpnja 1999. godine usvojilo Dopunu programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Seget (Službeni glasnik Općine Seget, broj 2/99) kojom se predviđa Izmjena i dopuna prostornog plana općine Trogir.

U postupku davanja suglasnosti na Prijedlog plana Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja je dalo primjedbe koje je trebalo ispraviti u Prijedlogu plana i zatražiti utvrđivanje Konačnog prijedloga plana od strane Županijskog poglavarstva.

Obzirom da je u listopadu 2002. godine donesen Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije sa kojim je u postupku izrade i donošenja usklađivan i ovaj Plan, donošenje Prostornog plana uređenja Općine Seget, prema važećem Zakonu o prostornom uređenju, propisano je da se u nadležnosti Općinskog poglavarstva utvrdi Konačni prijedlog plana te se uz suglasnost Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji uz prethodno mišljenje Županijskog zavoda za prostorno uređenje o usklađenosti sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, Plan donese u nadležnosti Općinskog vijeća Općine Seget.

U nastavku možete pregledati i preuzeti kompletnu projektnu dokumentaciju koja se odnosi na Prostorni plan uređenja Općine Seget:

 

Strateška procjena utjecaja na okoliš