Strateško planiranje je osobina kreativnog predviđanja problema i pronalaženja rješenja za te probleme, a koji se mogu pojaviti na putu do ostvarenja nekog strateškog cilja, tj. cilja o kojem ovisi opstanak sustava u realnom okruženju. Pri planiranju je potrebno jednako dobro poznavati okruženje i veze s okruženjem, kao i sam sustav.

Strateški razvojni program Općine Seget do 2020. godine

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Strateška procjena utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu SPUO) je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Provedba postupka strateške procjene definirana je Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 03/17).

Ova strateška studija određuje, opisuje i procjenjuje očekivane značajne učinke na okoliš koje može uzrokovati provedba Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget.

SPUO ID PPUO Općine Seget

SPUO ID PPUO Općine Seget : Ne_tehnički sažetak

Plan gospodarenja otpadom Općine Seget za razdoblje od 2017.-2022. godine

Općina Seget donosi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine, strateški dokument za odgovorno i održivo planiranje aktivnosti gospodarenja otpadom. Provedba mjera donesenih Planom osigurati će održivi sustav gospodarenja otpadom te sačuvati zdravi i čisti okoliš za buduće naraštaje.

Gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.

Plan gospodarenja otpadom Općine Seget 2017_2022