Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Seget:

  • putem telefona na broj 021 880 037
  • putem elektroničke pošte: info@opcinaseget.hr
  • poštom na adresu Općine Seget, Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1, 21218 Seget Donji

Službenik za informiranje: Anđelka Sučić, dipl. iur.

Općina Seget ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/14,15/14 i 141/22).

Obrazac-1-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-2-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Obrazac-3-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Službenik za informiranje

  1. Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
  2. Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje.

Službenik za informiranje:

  1. Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
  2. Unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  3. Osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.
  4. Tijelo javne vlasti dužno je o odluci o određivanju službenika za informiranje izvijestiti Povjerenika u roku od mjesec dana od donošenja odluke o određivanju službenika za informiranje.
  5. Povjerenik vodi Registar službenika za informiranje.

Godisnje izvješće za 2021. godinu ZPPI

Godisnje_izvjesce za 2022. godinu

Godisnje_izvjesce za 2023. godinu

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Asset lista Općine Seget